Kantinebeheer-systeem

Kantinebeheer-systeem Met betrekking tot kantinediensten is vastgesteld dat ieder seniorlid per seizoen twee kantinediensten draait. Het bestuur stelt zo snel mogelijk na het begin van het nieuwe seizoen een kantinedienstschema voor het gehele jaar op. Dit heeft als voordeel dat de leden tijdig zijn geïnformeerd over zijn/haar diensten. Leden kunnen hierop zelf op een tijdstip voor hun kantinedienst inschrijven. Na de vastgestelde datum deelt de kantinecommissie in. De coördinatie en planning van de Kantinediensten gebeurt door Cliff Schaekens, plv. Jan Heffels.
Kan of wil een lid zijn/haar ingeroosterde dienst niet draaien, zorgt dit lid zelf voor vervanging. Het lid maakt hierbij de keuze of hij/zij de vervang(st)er een financiële vergoeding geeft. De vervang(st)er is minimaal 18 jaar en lid van TC Bicht’14 of een eerstelijns familielid. Tevens informeert het lid, dat vervanging heeft geregeld, de heer Nan Neis (tel.: 046-4858567) of Wim Urlings (tel. 06-47497592) hierover. De leden zorgen ervoor dat zij niet in tenniskleding achter het buffet staan!
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen wij heel het seizoen onze kantine (dagelijks) open houden.

Onder code/lidnr.

Handboek Kantine Voor de leden die bardienst draaien is er een handboek samengesteld. Dit handboek ligt achter het buffet in de kantine. Alle aspecten die te maken hebben met het beheer van de kantine en het draaien van de bardienst kunnen in dit handboek worden opgezocht. In dit handboek zijn ook de huisregels opgenomen t.a.v. Horeca en Veiligheid. En een overzicht van Bedrijfshulpverleners binnen de vereniging.

Huisregels TC Bicht-kantine TC Bicht ’14 is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de leden te waarborgen. Bardienstmedewerkers stellen zich op de hoogte van deze instructies. Ze zien toe dat de instructies worden nageleefd en dat de veiligheidsvoorzieningen naar behoren kunnen functioneren.

Ongeval
Bij een ongeval of ziekte waarbij de hulp van een arts noodzakelijk is kan contact worden opgenomen met huisartsenpost tel. 046-4857241. Bij ernstig ongeval of ziekte dient tevens 112 te worden gebeld. Voor kleinere letsels gebruik de EHBO doos aanwezig in de kast onder het koffiezetapparaat van de bar.

Nooduitgang
Voor de nooduitgang mogen zich geen obstakels bevinden zowel aan de binnen- alsook de buitenzijde. Tijdens de bardienst dient de deur van de nooduitgang niet afgesloten te zijn.

Brandgevaar
Beginnende brand kan met de aanwezige brandblusser worden gedoofd. Bij grote brand dient eerst de brandweer te worden gewaarschuwd alvorens een bluspoging met de aanwezige brandblusser wordt ondernomen.
Controleer vóór het sluiten van de kantine of de elektrische apparaten -friteuse, elektrische kookplaat, tosti-ijzer enz.- zijn uitgeschakeld.
Gooi geen smeulende resten in afvalbakken. Asbakken alléén ledigen in de daarvoor bestemde afvalbak met vlamdover.

Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
Binnen de wettelijke kaders is het een taak van o.a., verenigingen om voldoende voorzieningen te treffen met betrekking tot hulpverlening voor het geval en calamiteiten op of rond het tennispark ontstaan. Een BHV-er dient hiertoe binnen enkele minuten hulp te kunnen bieden. Het is daartoe met name tijdens activiteiten zaak een of meerdere geregistreerde BHV-ers beschikbaar te hebben. Een lijst hiervan ligt in de kantinekast.

Glas
Gebroken glaswerk niet in afvalbak gooien maar in de daarvoor bestemde doos in de keuken. Glaswerk is enkel toegestaan in de kantine en op het terras.

Horeca regels
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in de kantine of elders op het terrein van de vereniging te gebruiken.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte (alcoholhoudende) drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan:
. Jeugdigen onder de 16 jaar.
. Begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Bardienstmedewerkers drinken geen of met mate alcohol gedurende hun bardienst.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en meters bier zijn in de kantine niet toegestaan. Vanuit het oogpunt het streven naar alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.

Normafwijkend gedrag
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag (o.a. drugsgebruik) vertonen worden door de dienstdoende bardienstmedewerker daarop aangesproken en in het uiterste geval van het park verwijderd.

Overlast
Na tien uur ’s avonds dient het geluidsniveau van de muziekinstallatie zodanig te zijn dat de omgeving geen overlast ervaart.

Buitenverlichting
Zorg bij het sluiten van de kantine en verlaten van het park dat alle buitenverlichting is gedoofd. De looplamp bij de uitgang heeft een brandtijd van 10 minuten. Lees voor het gebruik de instructie naast de schakelaar in de hal.