Lid worden

Lidmaatschappen

Geldt voor leden die 18 jaar of ouder zijn dan wel deze leeftijd gedurende het jaar bereiken.

Het junior lidmaatschap is onderverdeeld in vier categorieën.

Gedurende het jaar wordt de volgende leeftijd bereikt:

Categorie I: 

 • Minimaal: n.v.t.
 • Maximaal: 8

Categorie II

 • Minimaal: 9
 • Maximaal: 13

Categorie III

 • Minimaal: 14
 • Maximaal: 15

Categorie IV

 • Minimaal: 16
 • Maximaal: 17

 

 

Geldt voor seniorleden die gedurende het hele jaar jonger zijn dan 27 jaar en een geldig bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling kunnen overleggen.

Dit lidmaatschap vangt jaarlijks aan op de eerste maandag na afloop van de voorjaarscompetitie.

tcbicht-image1
tcbicht-image1

Bijzondere lidmaatschappen

Indien men het gehele seizoen niet kan tennissen (bijvoorbeeld vanwege een blessure) maar wel lid wil blijven of indien men de vereniging simpelweg een warm hart toedraagt kan men steunend lid worden. Dit lidmaatschap geeft geen recht op speeltijd op de baan. Men ontvangt dan ook geen pasje. Wel ontvangt men de nieuwsbrieven van de vereniging en wordt men ingeschreven bij de KNLTB zodat men zich ook kan aanmelden voor mailings e.d. van de tennisbond.

Het competitielidmaatschap geldt voor leden van een andere vereniging die tijdens de competitie uitkomen voor een team van onze vereniging. Competitieleden dient hun KNLTB pasje na de competitie in te leveren bij de ledenadministratie en mogen buiten de competitieperiode dus niet zelfstandig gebruik maken van de tennisbanen.

Voor elk kind dat vóór 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 12 nog niet heeft bereikt kan een volwassene zich aanmelden voor een ouderpas. Deze pas is persoonsgebonden en is enkel tot 19:00 en buiten georganiseerde activiteiten te gebruiken om te oefenen met het kind , uiteraard met inachtneming van de baanregels. De pas geeft geen recht om op andere tijden en/of met andere volwassenen te spelen. De pas is alleen aan te vragen door een volwassene die de laatste twee seizoenen geen lid is geweest van de vereniging.

*Personen met een bijzonder lidmaatschap zijn vrijgesteld van de verplichting om bardiensten te draaien. Maakt men echter gebruik van de ouderpas dan stelt men zich wel beschikbaar om als vrijwilliger te worden ingezet bij een jeugdactiviteit. En sowieso staat het iedereen uiteraard vrij om vrijwillig een steentje bij te dragen!

Introducéregeling

Leden met een regulier lidmaatschap mogen in het weekend, doordeweeks tot 18:00 en buiten de voorjaarscompetitieperiode ook na 18:00 per persoon één introducé meenemen. Het meenemen van een introducé is niet toegestaan tijdens interne activiteiten en trainingen, tenzij het bestuur hier speciaal toestemming voor heeft gegeven.

Indien de introducé lid is van een andere bij de KNLTB aangesloten vereniging, dan zijn hieraan geen kosten verbonden. Deze persoon dient zijn/haar KNLTB pas in dat geval ook af te hangen.

Is de introducé geen lid van een andere bij de KNLTB aangesloten vereniging , dan gelden de volgende regels:

 1. Een introducé mag per seizoen maximaal drie keer worden geïntroduceerd.
 2. De kosten bedragen € 6,00 per keer voor senioren en € 3,00 per keer voor junioren.
 3. Het lid dat de introducé wil meenemen dient de introducé (naam, geboortedatum en speeldatum) tijdig aan te melden. Dat kan door de introducé voor het spelen in de kantine te registreren dan wel door vooraf een e-mail te sturen naar info@tcbicht14.nl. De kosten dienen ook vooraf betaald te worden. Als de kantine open is kan dat contant of via pin. Anders dient het bedrag te worden overgemaakt naar NL46RABO 0137 9034 48 t.n.v. T.C. Bicht ’14 met de omschrijving “Introducé ”.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van het lid van de vereniging dat de regels worden nageleefd. Mocht de introducé tijdens het spelen schade veroorzaken aan de banen, het materiaal of het gebouw, dan is het lid dat de introducé heeft meegenomen verplicht om daarvan direct melding te doen bij het bestuur. De kosten kunnen dan worden verhaald op het betreffende lid.
 5. TC Bicht ‘14 kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de introducé tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of een blessure.

NB: bovenstaande regels gelden ook indien men een steunend lid of een ouder met een ouderpas wil introduceren. Deze regels gelden niet voor competitieleden aangezien zij lid moeten zijn van een andere bij de KNLTB aangesloten vereniging.

Teneinde zo goed mogelijk te kunnen toezien op naleving van de regels omtrent introducées, verzoeken wij iedereen die vermoedt dat iemand op de baan niet gerechtigd is om te spelen even in de kantine na te gaan of de betreffende persoon is aangemeld als introducé.

Indien dat niet het geval is, bij twijfel of indien de kantine niet is geopend, dan graag even contact opnemen met iemand van het bestuur.

In- of uitschrijven